Επιλέξτε ρόλο πριν συνεχίσετε / Please select a role before proceeding

Επιλέξτε ένα διαγωνισμό / Please select a Competition

Επιλέξτε ένα Εξεταστικό Κέντρο / Please select a Test Center

Στοιχεία Χρήστη / User Details

* Για κάθε νέα εγγραφή Ο/Η κάθε Μαθητής/τρια πρέπει να έχει μοναδικό email / * For each new registration Each Student must have a unique email address


*Για να εμφανιστούν τα επίπεδα επιλέξτε ΠΡΩΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

* Με την ολοκλήρωση της εγγραφής θα λάβετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον ΑΡΙΘΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ / Upon registration completion, you will receive through email the CANDIDATE NUMBER.